Zorg en bijzondere onderwijsbehoefte

Kinderen zijn allemaal verschillend en maken ook verschillende dingen mee in hun leven. Dit maakt dat sommige kinderen soms iets anders nodig hebben dan de rest van de groep. Om goed te weten wat de onderwijsbehoefte is en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen volgen wij de zorgroute van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel

Welke ondersteuning biedt ons kindcentrum? 

In het schoolondersteuningsprofiel van ons kindcentrum staat  beschreven welke ondersteuning het kindcentrum kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk. 
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. 
De manier waarop wij onze zorg regelen, staat beschreven in het zorgplan.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool. 
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aanmeldingsformulier. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar zo mogelijk ten minste 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal hebben. Het is mogelijk om uw kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. Als u dat doet, dan moet u bij de aanmelding aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft aangemeld. Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft deelt met de school. Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam inzetten (zie kader). Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder of verzorger. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming. 
Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning)  of dat de school samen met u op zoek gaat naar een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Situatie 2: uw kind zit al op school. 
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in het ondersteuningsteam op ons kindcentrum.

Ondersteuningsteam

Ons kindcentrum kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel: 
  • leerkracht
  • intern begeleider
  • onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband)
  • gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog.  

In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de het kindcentrum en de thuissituatie. 
In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind  aan de orde. 
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring'  aan bij het samenwerkingsverband. Met deze verklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Meer informatie: www.ijsselberkel.nl
 


Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter