Zorg voor goed gedrag en een veilige omgeving

Op alle kindcentra binnen Archipel werken wij met de Kanjertraining. Dus ook op Kindcentrum Hagewinde. De aanpak van deze methode geeft houvast. Het is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen voor groep 1 t/m 8 met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is daarnaast een integrale aanpak waarbij iedereen op school elkaar aanspreekt op gezond gedrag. 

Hier vindt u het beleidsstuk Kanjertraining. Het geeft zicht op wat we op school doen en waar we voor staan.

Wij streven met de Kanjertraining de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid op ons kindcentrum.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Aanpak

Het is de taal waarop wij op ons kindcentrum met elkaar spreken. Alle leerkrachten zijn gecertificeerde kanjertrainers. Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld. 

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende kleuren petten gekoppeld aan dierfiguren. Deze petten/figuren zijn vergelijkingen van (kind)gedrag:

De tijger draagt een witte pet met witte klep. De tijger is zichzelf, authentiek en te vertrouwen. Deze pet staat ook voor behulpzaamheid en wordt gecombineerd met de overige petten. Tijgers denken doorgaans positief over zichzelf en ook positief over de ander. Valkuil van deze pet is naïef gedrag.
Het konijn draagt een gele pet met een witte klep. Het konijn is vriendelijk, netjes en inlevend. Empathie is de kwaliteit van de gele pet. De valkuil die ontstaat als het vertrouwen weg is (de witte klep wegvalt), is teruggetrokken gedrag en onnodig bang doen.
De aap draagt een rode pet met een witte klep. De aap gedraagt zich op een blijmoedige manier en kan goed relativeren. Humor is de kwaliteit van deze pet. De valkuil die ontstaat als het vertrouwen weg is, is meeloopgedrag, uitsloverij en uitlachen.
De vogel draagt een zwarte pet met een witte klep. De vogel gedraagt zich op een stoere en krachtige manier. Leiderschapsgedrag is de kwaliteit van deze pet. De valkuil die ontstaat als het vertrouwen wegvalt is echter bazig en pesterig gedrag.

Wanneer de sfeer in de groep goed is en het vertrouwen centraal staat, is het gedrag van de ene pet niet beter of slechter dan dat van de andere pet. De verschillen tussen de petten kunnen elkaar versterken c.q. aanvullen. Het doel is dat de kinderen positief over zichzelf denken, voldoende zelfvertrouwen hebben, en ook positief over een ander. Zo kan een prettige groepssfeer ontstaan, als iedereen de spreekwoordelijke witte pet op heeft.
Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals:
Gespreksvaardigheid
interesse tonen
mening durven geven
stoppen met treiteren
zelfvertrouwen
trots zijn
uit slachtofferrol stappen
heft in eigen hand nemen

Binnen de kanjertraining wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:
we vertrouwen elkaar
niemand speelt de baas
niemand lacht een ander uit
niemand blijft zielig
we helpen elkaar


Voor een kort overzicht stappenplan pestprotocol/ongewenst gedrag klik hier

Zie voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter