Visie van onze school

Bij Kindcentrum Hagewinde in Wilp krijgt ieder kind de kans om eigen kwaliteiten en voorkeuren te ontdekken en ontwikkelen. Want: ieder kind is uniek! Door eerst nadrukkelijk basisvaardigheden te trainen, kunnen kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en elkaar en hun omgeving leren respecteren. Ouders hebben daarbij een actieve rol door mee te denken, mee te beslissen en mee te helpen aan het onderwijs op onze school.

Ieder kind is uniek

Ons onderwijs gaat ervan uit dat ieder kind uniek is. We erkennen de verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs en de begeleiding daarop af. Ieder kind mag zichzelf zijn, krijgt de kans om eigen kwaliteiten en voorkeuren te ontdekken en te ontwikkelen. Volgt hierin een eigen leerweg en leert in eigen tempo.

Dit doen wij door:
 • Het verzorgen van een goed pedagogisch klimaat
 • Te kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind
 • Instructie te geven in kleine groepen
 • Doelen met kinderen te formuleren
 • Het leren op verschillende manieren aan te bieden
 • Groepsdoorbroken te werken
 • Keuze in workshops op creatief gebied te realiseren
 • Te werken aan projecten bij de zaakvakken

Eigenaarschap

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces, zij leren eigenaarschap te ontwikkelen. Dit om hen voor te bereiden op een maatschappij waarin blijven leren van groot belang is. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes. Doelgericht werken, zelfreflectie en zelfredzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Dit doen wij door:
 • Keuze in werkplekken mogelijk te maken
 • Leren op verschillende manieren mogelijk te maken
 • (periode)Doelen voor de kinderen inzichtelijk te maken
 • Te leren plannen m.b.v. planbord, dag- en/of weektaak 
 • Kindgesprekken te houden
 • Te luisteren naar de behoefte van het kind
 • Portfolio’s op te stellen

Mijn omgeving en ik

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen zich op een positieve manier weten te ontwikkelen in de omgeving waarbinnen zij leven. Rekening houden met elkaar en leren samenwerken vinden wij belangrijk. Hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij. Met onze leerlingen werken we dan ook aan vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect. 
De school is een centrale plek in het dorp, zij zorgt voor verbinding en levert een belangrijke bijdrage aan saamhorigheid en mooie tradities.

Dit doen wij door:
 • Inzet van de Kanjertraining
 • De bibliotheek in het kindcentrum
 • Het houden van vieringen
 • Het hebben van tradities 
 • Meedoen aan activiteiten en sportevenementen
 • Samenwerkingsopdrachten aan te bieden
 • Als team en leerkracht, voorspelbaar te zijn

Basisvaardigheden

In ons onderwijs ligt de nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en oriëntatie op de wereld. Dit vormt de basis van de toekomst van de leerlingen. Om dit te bereiken leren wij de kinderen hoe ze moeten leren. Belangrijke elementen hierin zijn: de ontwikkeling van taakaanpak, Het leren omgaan met uitgestelde aandacht, het stellen van hulpvragen, zelfstandig (door)werken, samenspelen en samenwerken, reflectie op het werk en creatief denken en handelen.

Dit doen wij door:
 • Het verzorgen van een goed pedagogisch klimaat
 • Kennis van de leerlijnen te hebben
 • Een vast instructiemodel te hanteren
 • Een rijke leeromgeving te bieden
 • Verschillende (ver)werkvormen te gebruiken
 • De leerlingen te volgen in hun ontwikkeling 
 • 21e -eeuwse vaardigheden toe te passen
 • De aanwezigheid van vakspecialisten

Ouderbetrokkenheid

Om een kind tot bloei te laten komen is een goede samenwerking tussen ouder en school nodig. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen werken we samen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Het kindcentrum nodigt niet alleen ouders uit, van ouders wordt ook verwacht dat ze het kindcentrum binnen komen.

We ontmoeten elkaar doordat:
 • Leerkrachten en ouders het kind stimuleren in hun ontwikkeling
 • Kind, ouder en leerkracht samenwerken aan de leerdoelen van het kind
 • We respect hebben voor elkaar en elkaars rol
 • We driehoeksgesprekken houden; leerkracht, ouder en kind (waaronder een startgesprek)
 • Er regelmatig overleg plaatsvindt met de medezeggenschapsraad
 • Ouders meehelpen en deelnemen aan activiteiten
 • We luisteren naar ideeën en bevindingen van ouders
 • Ouders informeren middels een nieuwsbrief
 • Er informatieavonden worden georganiseerd

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter