Leerlingvolgsysteem

Het werk van de kinderen wordt elke dag beoordeeld en geobserveerd. Ook toetsen de leerkrachten regelmatig aan de hand van de methodes hoe de vorderingen van de kinderen zijn. Hoe vaak er wordt getoetst hangt af van het vakgebied. Daarnaast gebruiken we 2 tot 3 keer per jaar methoden overstijgende toetsen. Deze zogenaamde CITO toetsen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. We nemen jaarlijks de volgende CITO toetsen af:Spelling, technisch- en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, en woordenschat. De resultaten van de toetsen worden ook gebruikt voor de evaluatie van ons onderwijsaanbod.

Observatielijsten

In de groepen 1 en 2 vult de leerkracht regelmatig observatielijsten in om bij te houden hoe een leerling zich op allerlei gebieden ontwikkelt. Als blijkt dat de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, zal de leerkracht onderzoeken waardoor dit komt. Vervolgens zal gekeken worden of het wenselijk en mogelijk is maatregelen te treffen om de ontwikkeling te bevorderen. Vaak kan dit spelenderwijs. Indien noodzakelijk kan de leerkracht ook met een groepje kinderen of met één kind apart extra oefenen. Ook de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt op deze wijze gevolgd.
Daarnaast worden de leerlingen in groep 2 gescreend a.d.h.v. het dyslexieprotocol. 

 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter