Verlof

De hoofdregel is dat kinderen alleen vrij hebben van school op de vakantiedagen die door het schoolbestuur zijn vastgesteld. Van deze vakantieregeling wordt alleen in bijzondere gevallen afgeweken. De directeur is wettelijk bevoegd om als er sprake is van bijzondere omstandigheden een kind maximaal 10 dagen per jaar extra verlof te verlenen.

U kunt extra verlof krijgen als er sprake is van gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing maximaal 1 dag.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed– of aanverwanten.
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte van bloed– of aanverwanten. 
 • Bij overlijden van bloed– of aanverwant.
 • Bij 25, 40, of 50 jarig ambstjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders, maximaal 1 dag.
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur van de school gewichtige omstandigheden.

Het verlof dient schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij de directeur te worden aangevraagd.

Download hiervoor: Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Geen reden voor verlof zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Omdat tickets al gekocht zijn, of er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin nog of al vrij zijn.
 • Vakantiespreiding.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst ivm verkeersdrukte.
 • Het maken van een wereldreis.

In schooljaar 2011-2012 is door gemeenten en schoolbesturen voor Primair Onderwijs in samenwerking met de onderwijsinspectie een verzuimprotocol voor het Primair Onderwijs in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst vastgesteld. Via het gebruik van een verzuimprotocol spreken scholen voor Primair Onderwijs en gemeenten met elkaar af op een uniforme wijze om te gaan met schoolverzuim.

Klik hier voor het verzuimprotocol

Jaarlijks controleert de leerplichtambtenaar van de gemeente Voorst de verlofaanvragen alsmede de absentenregistratie op school.

Leerplichtwet

Met ingang van 1 januari is de leerplichtwet gewijzigd. Vanaf dit moment heeft de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen wanneer een directeur van de school de leerplichtwet overtreedt. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling en zijn ouders. De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Voorst. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. Klik hier voor informatie over leerplicht in de gemeente Voorst.


 

Mijn kind

Alle praktische informatie over dagelijkse schoolzaken op een rij:
klik hier.

Twitter